ANTEP SAVUNMASI

I. Dьnya Savaюэ sonunda imzalanan Mondros Ateюkes Anlaюmasэ (30 Ekim 1918) Mьttefik Kuvvetlerin iюgallerine son vermek yerine hukukо dayanak oluюturmuюtur. Цzellikle bu anlaюmanэn 7. maddesi (Mьttefikler emniyetlerini tehdit edecek durum karюэsэnda herhangi bir stratejik noktayэ iюgal hakkэna sahip olacaktэr.) Mьttefiklerin amaзlarэ doрrultusunda yapэlmэюtэr.

Osmanlэ Devleti'nin savaюtэрэ cepheler iзinde цnemli bir yer teюkil eden diрer cephelerden biri de Gьney Cephesi'dir. Ve bu cepheyi цnemli kэlan da Юьphesiz Antep Savunmasэ olmuюtur. Эngilizler, Mondros Ateюkes Anlaюmasэ'nэn 7. maddesini dayanak gцstererek Halep'in kuzeyine geзmiюler ve Antep Bцlgesine sцzde kэюэ geзirmek ve hayvanlarэna yem temin etmek iзin yerleюtiklerini aзэklamэюlardэr. Bu gerekзeyle Эngilizler цnce Kilis'i (6 Aralэk 1918), daha sonra da Antep'i (17 Aralэk 1918) iюgal etmiюler, bununla da yetinmeyerek ilerlemeyi sьrdьrmьюlerdir.

SAVUNMA ЦNCESЭ SAVUNMA SAVUNMA SONRASI
Tьm baюlэklar iзin tэklayэnэz Tьm baюlэklar iзin tэklayэnэz Tьm baюlэklar iзin tэklayэnэz


M.Kemal Atatьrk
"Ben Antepliler’in gцzlerinden nasэl цpmem ki? Onlar yalnэz Antep’i deрil Tьrkiye’yi de kurtardэlar."

Tьmь iзin tэklayэnэz...