ATATÜRK VE GAZİANTEP
Sayfalar : 1 [2]
DEĞERBİLİR GAZİANTEPLİLER VE ATATÜRK

Aziz Ata aynı zamanda Gaziantep’in adaşıdır.Gazi şehrinde fahri hemşehrisidir. Gaziantep Bey Mahallesi 41 hanesinde kayıtlıdır.Ata’ya bir hürmet nişanesi olmak üzere bazı cadde ve okullara ismi verilmiştir.

1-Gazi Mustafa Kemal İlkokulu

2-Atatürk Lisesi

3-Atatürk Bulvarı

4-Gaziler Caddesi(Hem Atatürk hatırlanmakta hem de milyonlarca gazi hatıra gelmektedir.)

5-Atatürk İlkokuluUlu önder 26   Kânunisani (Ocak) 1933 tarihinde şehrimizi şereflendirdiler.Şehrimiz için ebedi bir saadet kaynağı olan bir tarihi günde toplanan şehir meclisi yüce Halâskâr için halkımızın taşıdığı sonsuz minnet ve şükrân duygularını ifade etmek üzere büyük Atatürk'e gazi yurdun hemşehriliğini arz etmeyi kararlaştırdı.Ve şu mazbatayı tanzim etti.Tarihi yüksek kıymetine binaen aşağıya alıyoruz. Reisicumhur gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri Türkiye'nin bânisi ve en büyük milli rehberidir.İşgal edilen yurdumuzun istiklalini temin için milli bir cihat açmış ve milletin Başkumandanlığını yaparak Türkiye'yi kurtarmıştır.Bundan sonra idari,fikri,iktisadi,ilmi birçok inkîlaplar meydana getirerek yurdumuzu mütemadiyen yükseltmiş ve yalnız Türkiye'de değil bütün dünyada tarihin en büyük Kumandanı,en büyük inkîlapçısı,en büyük ilim ve fikir adamı olarak tanınmıştır. İşgal edilmiş olan Gaziantep'te bu mücadele ve inkîlaplarda büyük liderin yaktığı ışık arkasından koşmuş,vesaiti harbiyesi olmadığı halde her şeyden evvel tek başına on bir ay mücehhez Fransız ordusuyla çarpışmış,şehrin bombardıman edilmesinden,mitralyözlerle taranmasından,hücuma uğramasından yılmamı;Fransızlara harben teslim olmamış;bu suretle milli mücadelenin şanlı sahifesini yazmış ve tarihe emsali bulunmaz bir kahramanlık namı bırakmıştır. Bunun için Büyük Millet Meclisi bir Mustafa Kemal'e birde Anteb'e gazilik madalyası takmıştır. Gazi Halâskâr Gazi şehre 26 Kânunisani 1933 tarihinde ilk defa teşrif buyurmuşlardır. Gaziantep ahalisinin hissiyatına tercüman olan belediye meclisi bu çok ulvi levhanın hatırasını ebedileştirmek için şehrin fahri hemşehriliğini Cumhuriyet Halk Fıkrasının daimi,umumi reisi olan adaşına arz ve takdim etmeye ve Gaziantep Cumhuriyet halk fıkrasının bulunduğu Bey Mahallesi nüfusuna bu kaydı tescil ettirmeye karar vermiştir.

Reis
A.Hamdi KUTLAR
Aza
H.Mehmet
Aza
Abdulkadir
Aza
H.Fuat
Aza
Hasan
Aza
Ali
Aza
Hulüsi
Aza
Abdülsamet
Aza
M .Avni
Aza
Cemil
Aza
İbrahim
Aza
Sait
Aza
H.Ömer
Aza
Hüseyin
Aza
Süleyman
Aza
Halil
Aza
Mahmut
Aza
Sabri
Aza
H.Fehmi
Aza
Ahmet
Aza
Ahmet

Not: Bu mazbatayı T.D.K. genel yazmanı Ömer Asım Aksoy hazırlamış,Diş Doktoru H.Cemil Karslıgil heyecanlı bir sesle okumuştur.
Sayfalar : 1 [2]


M.Kemal Atatürk
"Ben Antepliler’in gözlerinden nasıl öpmem ki? Onlar yalnız Antep’i değil Türkiye’yi de kurtardılar."

Tümü için tıklayınız...