19.YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA ANTEP'TE GENEL DURUM
Sayfalar : 1 2 3 [4]
                             19.YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA ANTEP'TE ÜRETİM


Antep mahalli sanayi bakımından ileri durumunu 19. yüzyılda da koruyordu. Dokumasanayi çok iyi durumda idi. Dokuma tezgahlarında üretilen döşemelik ve çeşitli kumaş cinsleri ( Sahtiyar, alaca ve aba) Halep, Kilis, Edleb ve Mısır’a bazı kumaşçeşitleriylesabun Anadolu’ya satılıyordu. Büyük zeytinliklerden dolayı yağ ve sabun imalatı çok gelişmişti. Halı ve kilim dokumacılığı çok gelişmişti ve çeşitli yerlere ihraç ediliyordu. Bağların çokluğu üzüm çeşitleriyle çok ünlüydü.Antep fıstığı ve kuru üzüm yurt dışına Avrupa’ya ve Amerika’ya ihraç ediliyordu. Ayrıca en çok üretilen  hububat ürünü isebuğdaydı. Antep’in bir diğer önemli gelir kaynağı da transit ticaret idi Maraş’tan Halep’e Birecik’ten Akdeniz kıyılarına Diyarbakır’dan İskenderun’a giden yollar Antep’tengeçerdi. Fakat 1869’ad Süveyş Kanalının açılması bölge transit yollarının önemini azalttı. Kanal açılmadan önce doğu ile batı arasında giden eşyanın bir  kısmı İskenderun  ve Suriye limanlarından sevk olunuyordu. Kanalın açılması bu malların vapurla karaya çıkarılmadan Süveyş’tengeçirilmesine sebep oldu.Bu  nedenle güneydoğu şehirleri özellikle Halep büyük zarar gördü.                                         19.YÜZYILIN İKİNCİ YARINDA ANTEP'TE

                                             
ULAŞTIRMA VE  BELEDİYE

Antep’te ulaştırma hizmetleri: 1872 ‘de haberleşme hizmetleri posta telgraf idaresince yürütülmeye başlanmıştı. Abdülaziz devrinde gelişmeye başlayan ve II. Abdülhamit zamanında hızlanan posta ve telgraf hizmetleri kazalara kadar yaygınlaşmıştı. Antep’te 1895 salnamelerinde ve daha sonra ki yıllarda posta telgraf müdürlüğü olduğu, bir müdür bir de posta katibi bulunduğu görülmektedir. Belediyeler ise Tanzimat devrinde uygulamaya girişilen reformlardanbirisiydi.Belediye idareleri 1864 Vilayet Nizamnamesinden sonra ve daha çok da 1871 nizamnamesi ve 1877 vilayet belediye kanunun çıkmasından sonra teşkilatlandılar. Antep’te 1863’ta henüz böyle bir teşkilat yoktu. En basit mahalli makamların yapacağı işlerde bile sadrazam buyrultusu beklenmekte idi. Antep’te 19. yüzyılın ikinci yarısında belediye dairesi ve teşkilatı kurulmuştu. 1895’te belediye dairesi reis, katip, sanduk emini, tabibinde bulunduğu 14 kişiden oluşuyordu. Bunun 6’sı gayrimüslim idi. 1899’da belediye dairesinde bie eczacı ve bir müfettiş ilave olunmuştu.1900’de sayı yine 14’tü. 1901’de 3 tane münhal üyeliği dışında 12 görevli vardı. 1905’ta bu sayı 15’e çıkmıştı. İlk defa Anastasya Kaluyan isimli bir ebe olarak tayin edilmişti. 1903’ta üyeler 15 kişi idi. 1904 sayı aynı olmakla birlikte bir mühendis dahil olmuştu.1905’ta üye sayısı 17’e çıkmıştı.1900 yılında Antep’te görev yapan memurların sayısı 100 geçmişti.

19.YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA  ANTEP’TE  İDARİ YAPI 

Antep mülki idaresinin başında bir kaymakam bulunuyordu. Kazanın mülki amiri kaymakamdı.Kaza idare meclisi yönetim,yargı ve maliye işlerinde yöneticilere yardımcı olmak gerekli kararları alıp uygulamaya koymakta idi. Kaza idare meclisi 8 kişiden oluşuyordu. Naib, müftü, mal müdürü, tahrirat katibi kaza idare meclisinin tabii üyeleri idiler. Diğer 4 aza ise seçimle belirleniyordu. Seçilmiş üyelerin ikisi Müslüman, ikisi gayrimüslim üyelerden oluşuyordu. Maliye dairesi ise bir maliye memuru , bir muavini bir yardımcısı ve bir de sanduk emininden oluşmakta idi. Kazaların vergilerini toplamak ve elde edilen gelirin idare edilmesi kaymakamla birlikte mal müdürünün en önemli görevlerindendi.1903 salnamesinde Antep’teki komisyonlara ilave olarak Ziraat odası meclisinin kurulduğu, 1904 ‘ta Ticaret ve Sanayi odası şekline geldiği, 1905’ta Hamidiye Gureba Hastanesi komisyonu kurulduğu, 1908’te Ziraat Bankasına ilaveten Osmanlı Bankası’nın bir şubesi açılmıştır. Ayrıca Antep’te 1898’ta 2 memuru, 1908’de de 4 memuru bulunan Duyun-u Umumiye ( Genel Borçlar) idaresi bulunmaktaydı.

Sayfalar : 1 2 3 [4]


M.Kemal Atatürk
"Ben Antepliler’in gözlerinden nasıl öpmem ki? Onlar yalnız Antep’i değil Türkiye’yi de kurtardılar."

Tümü için tıklayınız...